Yhdistyksen säännöt


1. § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Muhoksen kunta ja toimialueena yhdistyksen perustamisajankohdan mukaiset Mäntyrannan ja Honkalan koulupiirit. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

2. § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU


Yhdistyksen tarkoituksena on työskennellä toimialueensa sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • panee toimeen kokous- ja opintotilaisuuksia, kilpailuja, retkeilyjä, näyttelyitä, talkoita ja juhlia.
 • Edistää asukkaiden keskinäistä yhteistoimintaa ja pitää yllä sekä kehittää toimialueensa kulttuuriperinnettä ja -palveluita.
 • Toimialueensa asukkaiden etujärjestönä osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon sekä -osallistuu kunnalliseen ja valtakunnalliseen kylätoimintaan.
 • Tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille.
 • toimii kyläyhteisön taloudellisen ja henkisen toiminnan edistämiseksi, kylän tunnetuksi tekemiseksi ja viihtyvyyden parantamiseksi sekä edistää kylän toimintoja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, järjestää maksullisia tilaisuuksia, myyjäisiä, rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa taloudellista ansiota siihen osallisille eikä sen toiminta muutenkaan saa muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

3. § JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä asuinpaikasta riippumatta jokainen Mäntyranta-Honkalan alueen asioista kiinnostunut vähintään 15-vuotias henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen johtokunta.

Kannattajajäseneksi, jolla on kokouksissa puhevalta, mutta ei äänivaltaa, johtokunta voi hyväksyä henkilöitä sekä osuuskuntia ja muita oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta ja sen toteuttamista.


Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua sen toiminnassa erityisesti ansioituneita henkilöitä tai sen tavoitteita merkittävällä tavalla tukeneita henkilöitä. Kunniajäsenet kutsuu johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokous.

4. § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Johtokunnalla on oikeus erottaa jäsen, joka on jättänyt täyttämättä jäsenvelvollisuutensa.

5. § JÄSENMAKSU

Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet maksavat vuosittain vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

6. § JOHTOKUNTA

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jota nimitetään johtokunnaksi ja johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään kuusi (6) ja enintään yksitoista (11) muuta jäsentä. Johtokunnan ja sen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt toimikautensa ajaksi.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii.

Johtokunta voi asettaa toimintansa tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeellisia tehtäviä varten sille vastuunalaisia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja tai sihteeri. Puheenjohtajan estyneenä ollessa yhdistyksen nimen voi kirjoittaa myös varapuheenjohtaja.

8. § TILIKAUSI JA TILITARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tämä on myös tilintarkastajien toimikausi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa johtokunnalle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

9. § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty johtokunnalle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Muilla kuin yhdistyksen jäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta joko toimittamalla kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä.

11. § VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • 1. kokouksen avaus
 • 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina
 • 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • 4. hyväksytään kokouksen asialista
 • 5. esitetään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
 • 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
 • 7. päätetään varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruudesta ja sen perintätavasta.
 • 8. päätetään johtokunnan jäsenten lukumäärä sekä valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet.
 • 9. päätetään johtokunnan jäsenten ja toimihenkilöiden palkkioista.
 • 10. vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.
 • 11. valitaan yksi tai kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja heille vähintään yksi varatilintarkastaja.
 • 12. päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta sääntöjen 8. §:n puitteissa ja mahdollisesta kokoonkutsulehdestä.
 • 13. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 • 14. kokouksen päättäminen.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. Yhdistys purkautuu, mikäli yhdistyksen kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joista toinen on sääntömääräinen ja joiden välillä on vähintään yksi kuukausi, purkautumisen puolesta on annettu kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Yhdistyksen varat ja omaisuus käytetään tällöin yhdistyksen tavoitteita edistäviin tarkoituksiin yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat ja omaisuus samaan tarkoitukseen.